21.7.06

Conversa (2). Política lingüística


- Liches a entrevista que lle fan a Quintana en A Nosa Terra?
-
Non. Que di?
-
Textualmente: “(...) Temos un compromiso ineludíbel coa nosa lingua e coa súa normalización. Para nós é unha cuestión clave e pensamos que ten que ser un esforzo común de todo o Goberno, poñendo ese obxectivo na cabeceira e vangarda de todas e cada unha das nosas actuacións”

- Pois xa se podía aplicar o conto e poñer a lingua, xa non na cabeceira, pero si no texto do Acordo Galego polo Fomento da Responsabilidade Social na Empresa ou á hora de garantir que en tódalas escolas infantís de 0-3 anos, con independencia de que formen parte da rede de galescolas ou non, se garanta haxa oferta educativa en galego para os nenos galegofalantes e que os castelanfalantes reciban cando menos un terzo dos contidos en lingua galega.