10.11.06

Lingua e función pública


O Consello da Xunta de onte aprobou, sen que coñeza ningunha discrepancia ao respecto, o Proxecto de Lei de modificación da Lei da Función Pública de Galicia.

Segundo o borrador ao que podiamos ter acceso, o artigo 13, que modifica ao antigo artigo 33, queda redactado como segue: “Para darlle cumprimento a normalización do idioma galego no eido da Administración Pública de Galicia e para garantir o dereito dos administrados ao uso da lingua propia de Galicia nas relacións coa Administración pública no ámbito da Comunidade autónoma e en cumprimento da obriga de promocionar o uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que determina o art. 6.3 de la Lei de Normalización lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e nas entidades locais de Galicia, terá que demostrarse o coñecemento da lingua galega.
A estes efectos, e sen prexuízo doutras probas adicionais, que puidesen establecerse, para aqueles postos que requiran un especial coñecemento da lingua galega, as bases das convocatorias poderán establecer que unha ou máis das probas do proceso selectivo deban realizarse exclusivamente en lingua galega.”

A modificación fundamental consiste na disposición recollida neste último parágrafo; isto é, na posibilidade de establecer nas bases de convocatoria daqueles postos que requiran un especial coñecemento que unha ou máis probas teñen que facerse en galego.

Xa sei que menos dá unha pedra e facilita establecer perfís lingüísticos pero.........