27.12.06

Convenio FEGAMP-Presidencia

A circular que a FEGAMP enviou o 22 decembro aos Concellos di: “O obxecto do Convenio é potenciar as actividades executadas polos concellos e deputacións provinciais durante o ano 2006 en relación co uso do galego na Administración local de Galicia.
O procedemento consiste en que a Consellería de Presidencia achegará á FEGAMP 581.650 € para este obxecto que se destinarán ás entidades locais que tiveran gastos de mantemento do persoal dos servizos locais e provinciais de normalización lingüística durante o ano 2006.
A tal efecto, as entidades locais deberán remitir á FEGAMP a documentación xustificativa dos gastos realizados durante o ano 2006 nesta materia, e que en concreto será o seguinte:
- Copia compulsada do contrato vixente que a entidade local formalice co/os especialista/as.
- Certificación do pagamento, ou realización do gasto, das retibucións especificadas no contrato sinalado, incluídos os gastos de seguridade social, e no que figure o importe exacto do custo da contratación, así como de que se realizou a actividade”.
Agardemos que, de cara ao 2007, os convenios sexan para crear e non para manter o que hai.