11.9.06

Rascuños


Trátase do rascuño dun guión para un proxecto que ten que ver a luz a mediados de novembro.

BANCOS DE TEMPO E SERVIZOS LINGÜÍSTICOS, NOVAS PERSPECTIVAS DE TRABALLOCONTEXTUALIZACIÓN

· Banco de Tempo, iniciativa que xorde hai 14 anos en Italia da man dos sindicatos de pensionistas da CGIL de Parma.

· Iniciativa que se vai estendendo non só en Italia, senón en toda Europa.

· En Galicia é pouco coñecida, non así en Portugal.

· No Estado español hai experiencias moi importantes en Cataluña, Euskadi, Andalucía, Murcia,…


EN QUE CONSISTEN?

· É un novo concepto de intercambio de servizos.

· Funcionan a xeito da banca convencional pero a divisa é o tempo.

· Baséanse en que toda persoa ten que ofrecer e, xa que logo, propón intercambiar tempo e coñecemento en forma de axuda a domicilio (bricolaxe), acompañamento a persoas (levar e buscar nenos á escola), atención persoal (ler libros a invidentes), coñecementos (idiomas, informáticas).

· A súa xestión corre por conta dalgunha administración pública ou entidade sen fins de lucro.

ALGUNHAS DAS RAZÓNS DO INTERESE DESTE PROXECTO

· Trátase dunha iniciativa que procura:
- Rachar o illamento
- Vertebrar comunidade
- Sentirse socialmente útil e activo
- Crear novos espazos para compartir e cooperar
- Xerar novos espazos de solidariedade
- Abrir un novo concepto de voluntariado

· A maior abondamento, pode ter especial transcendencia en concellos cunha alta taxa de pobacion prexubilada a partir dos 52 anos, con grandes coñecementos e habelencias e que non teñen en que encher o seu tempo cos conseguintes problemas sociais ou nas periferias das cidades (pensando na integración lingüística e cultural da poboación)

UN NOVO CAMPO DE TRABALLO PARA OS SERVIZOS LINGÜÍSTICOS

· O voluntariado e nomeadamente o voluntariado lingüístico perfílase como un campo de traballo esencial para a integración tanto nas universidades (alumnado de Erasmus) coma na sociedade en xeral (inmigración).

· Non obstante, o tema do voluntariado lingüístico practicamente non está desenvolvido en Galiza.

· O proxecto que se pretende desenvolver ten ámbito territorial (un concello como) e unha dinámica transversal (intenta integrar o concepto de voluntariado lingüístico no proxecto de banco de tempo).

· Liñas de traballo:
- A lingua galega na xestión do banco do tempo: relación persoal, formal (escrita) e xerar software propio para a xestión.
- A posta en valor da lingua como código en que intercambiar o tempo.
- A posta en valor da lingua como instrumento de transmisión interxeracional (xente maior e rapaces).
- A lingua como intercambio de coñecemento.
- A lingua na integración (Erasmus, inmigración)
- A lingua nas relacións interxeracionais.P.S. Imaxe de campaña das últimas eleccións autonómicas. Conversa en Caranza con prexubilados do sector naval.